Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING Maud Wint Advocatuur & Mediation

Maud Wint Advocatuur & Mediation (hierna aan te duiden als Maud Wint) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(“AVG”). In deze privacyverklaring informeert Maud Wint u over hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.
Maud Wint gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en neemt daarbij de wettelijke vereisten, die zijn gesteld aan de bescherming daarvan, in acht.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is onder meer van toepassing op de verwerking van de volgende persoonsgegevens van cliënten, relaties, verwijzers, personen die communicatie van Maud Wint ontvangen en bezoekers van de website www.maudwint.nl:
• persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, (functie)titel, geboortedatum en bedrijfsnaam
• contactgegevens zoals bezoekadres, postadres, e-mailadres en telefoonnummer
• persoonsgegevens die aan Maud Wint worden verstrekt in het kader van een sollicitatie, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in de sollicitatie vermelde persoonsgegevens
• alle overige persoonsgegevens die aan Maud Wint worden verstrekt of die Maud Wint ontvangt in verband met de hierna vermelde doeleinden en op basis van de hierna vermelde grondslagen.


Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Maud Wint kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• om uitvoering te geven aan de aan Maud Wint gegeven opdracht tot het leveren van (juridische) diensten.
• om contact met cliënten, vertegenwoordigers, relaties en verwijzers van Maud Wint te onderhouden, zoals het toesturen van aankondigingen, uitnodigingen en voor marketing- en communicatieactiviteiten. Bij marketingacties verwerkt Maud Wint geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.
• om de geleverde diensten van Maud Wint te factureren.
• om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo is Maud Wint op basis van de Verordening op de advocatuur (Voda) verplicht zich te vergewissen van de identiteit van cliënten of hun vertegenwoordigers. Dit doet Maud Wint aan de hand van een geldig identiteitsbewijs waarbij zij het documenttype en het documentnummer registeert om aan te tonen dat het Maud Wint aan deze verplichting heeft voldaan. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geldt voor Maud Wint een zwaardere bewaarplicht en voor dienstverlening die onder de Wwft valt, wordt
een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt of haar vertegenwoordiger bewaard waarbij de pasfoto en het BSN-nummer worden afgeschermd.
• voor sollicitatie procedures.


Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Maud Wint verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de hierna genoemde grondslagen in de AVG:
• het voldoen aan een wettelijke verplichting
• de aanloop tot en de uitvoering van een overeenkomst tot (juridische) dienstverlening
• een gerechtvaardigd belang. Maud Wint doet dit uitsluitend als zij daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.
Zo kan Maud Wint uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor een event. Ook gebruikt Maud Wint uw persoonsgegevens als u Maud Wint benadert en vervolgens contact met u zoekt. Als Maud Wint beschikt over uw e-mailadres voor het leveren van diensten dan kan zij via dit e-mailadres ook gelijksoortige diensten aanbieden.
• uw toestemming.


Verkrijgen van persoonsgegevens

Maud Wint ontvangt uw persoonsgegevens:
• als u deze actief aan Maud Wint verstrekt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een cliënt van Maud Wint bent of wordt of als u zich aanmeldt voor informatie of events
• via derden, zoals uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het kadaster, via openbaar zakelijke websites en via social media zoals LinkedIn.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Maud Wint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingsdoeleinden en hanteren de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers met daarin persoonsgegevens worden in beginsel bewaard tot 5 jaar nadat de opdracht
is beëindigd. Maud Wint verwijdert daarnaast uw persoonsgegevens als u uw toestemming heeft ingetrokken.


Toegang tot persoonsgegevens

Maud Wint maakt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden bekend als Maud Wint dat nodig acht om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, of om haar rechten of rechten van derden te beschermen. Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden waarbij Maud Wint dat uitsluitend doet voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in
deze privacyverklaring genoemde grondslagen. Deze derden kunnen zijn:
• derden die relevant zijn voor de (juridische) diensten die Maud Wint verleent, zoals wederpartijen, advocaten, overheidsinstellingen en gerechtelijke instanties.
• derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
• derden die Maud Wint diensten leveren in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, zoals ICT leveranciers en andere leveranciers aan wie Maud Wint bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.


Beveiliging van persoonsgegevens

Maud Wint doet haar uiterste best om de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen misbruik, verlies of wijziging. De gegevens die Maud Wint van cliënten ontvangt worden daarnaast beschermd door het beroepsgeheim van de advocaat.


Uw (privacy)rechten

Op grond van privacyregelgeving heeft u diverse (privacy)rechten. U heeft recht op:
• inzage in uw persoonsgegevens
• rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn
• bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens
• verwijdering van uw persoonsgegevens
• overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.
Artikel 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven u meer informatie over uw rechten en wanneer u deze kunt uitoefenen. U heeft in voorkomende gevallen ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij het uitoefenen van uw rechten dient u rekening te houden met het feit dat zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Maud Wint
niet aan uw verzoek kan voldoen vanwege haar professionele verschoningsrecht dan wel haar juridische of wettelijke plicht.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het e-mailadres maud@maudwint.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring dateert van 1 maart 2023. Maud Wint behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Een gewijzigde privacyverklaring wordt op haar website: www.maudwint.nl geplaatst.