Algemene voorwaarden

per 1 maart 2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Mr. M.B. Winthagen handelt onder de naam Maud Wint Advocatuur & Mediation (hierna: te noemen Maud Wint) en oefent haar rechtspraktijk uit in de vorm van een eenmanszaak. Maud Wint verleent in dat kader juridische bijstand, voert procedures, wordt benoemd als bijzondere curator over minderjarigen door de rechtbank en begeleidt cliënten als mediator.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor Maud Wint. Op deze algemene voorwaarden kan ook een beroep worden gedaan door de natuurlijke personen en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Maud Wint betrokken zijn.

1.3 De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de eventuele aanvullende en/of gewijzigde en/of vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

1.4 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Opdrachten en waarneming

De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door Maud Wint of haar waarneemster/-nemer tijdens haar afwezigheid. Mocht waarneming aan de orde zijn, dan zal de opdrachtgever/cliënt hierover onverwijld worden geïnformeerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 3- Opdrachten

3.1 Iedere partij kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever/cliënt is alsdan gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

3.2 De uitvoering van alle opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.3 Maud Wint zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert nimmer dat dit resultaat wordt bereikt. Maud Wint zal bij de uitvoering van de werkzaamheden handelen op de wijze die van een goed opdrachtnemer mag worden verwacht. Opdrachten kennen enkel een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien Maud Wint voor de uitvoering van de werkzaamheden een derde inschakelt, zal zij bij de selectie van deze derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Maud Wint heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden.

3.4 De voortgang van de samenwerking tussen de opdrachtgever/cliënt en Maud Wint is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van de opdrachtgever/cliënt wordt daarom onder meer verwacht dat deze steeds tijdig en voor Maud Wint zo efficiënt mogelijk alle informatie aanreikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever/cliënt dient Maud Wint steeds onverwijld en zo volledig mogelijk te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de opdracht.

3.5 In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de opdrachtgever/cliënt verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

3.6 Maud Wint dient ongebruikelijke transacties te melden bij de betreffende autoriteiten. De Wwft verbiedt het aan de cliënt of anderen mee te delen dat zij een dergelijke melding heeft gedaan.

Artikel 4 – Kosten dienstverlening

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium voor de verrichte diensten worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief te vermeerderen met omzetbelasting en verschotten. Onder verschotten wordt onder meer verstaan griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten, koerierskosten, vertaalkosten, kosten van uittreksels en akten en kosten van ingeschakelde deskundigen. Maud Wint behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een procedure eerst aanhangig te maken als het verschuldigde griffierecht (dan wel een overeengekomen voorschot aan honorarium) op voorhand door de opdrachtgever/cliënt aan Maud Wint is voldaan. Voor wat betreft de vaststelling van de bestede en te factureren tijd wordt het door Maud Wint gehanteerde tijdschrijfsysteem tot uitgangspunt genomen. In de specificatie en de declaratie zal worden gerekend in eenheden van 0,1 uur, gelijk aan tijdseenheden van zes (6) minuten.

4.2 Maud Wint heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief jaarlijks per 1 januari te indexeren. In beginsel wordt maandelijks gefactureerd.

4.3 Maud Wint is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening van de opdrachtgever één of meerdere voorschotbetalingen te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Maud Wint na voorafgaande aankondiging gerechtigd haar werkzaamheden niet aan te vangen, deze op te schorten, dan wel te staken. Betaalde voorschotten zullen bij tussentijdse declaraties, dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

4.4 Betaling van declaraties van Maud Wint dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het volledige bedrag van de betreffende declaratie. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de opdrachtgever/cliënt per omgaande bericht.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Maud Wint is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Maud Wint wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico dat voor rekening van Maud Wint komt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet (zoals onrechtmatige daad) of een andere rechtsgrond.

5.2 Indien om welke reden dan ook onder de door Maud Wint afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Maud Wint beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht bij de cliënt.

5.3 Een jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van een vorderingsrecht op Maud Wint respectievelijk schade waarvoor het Maud Wint aansprakelijk is in verband met de uitvoering van de door Maud Wint verrichte of opgedragen werkzaamheden, vervalt het vorderingsrecht van de opdrachtgever/cliënt.

5.4 De opdrachtgever/cliënt vrijwaart Maud Wint voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met door Maud Wint ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maud Wint. Onder deze vrijwaring vallen ook de kosten van juridische bijstand.

5.5 Maud Wint is voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever/cliënt.

5.6 Voor schade als gevolg van opschorting van de werkzaamheden ingevolge artikel 4.5 van deze algemene voorwaarden is Maud Wint nimmer aansprakelijk.

5.7 Communicatie via elektronische weg, zoals via e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever/cliënt stemt in met deze elektronische communicatie en erkent dat deze niet veilig is. Als elektronische communicatie wordt onderschept, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd, gemanipuleerd of wordt geïnfecteerd met een virus dan is Maud Wint niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever/cliënt.

Artikel 6 – Kantoorklachtenregeling

Maud Wint kent een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op alle te verrichten en verrichte werkzaamheden. De regeling is te vinden op www.maudwint.nl. In het geval dat een klacht na een beroep op de klachtenregeling van het kantoor niet is opgelost, geldt het bepaalde in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Privacy

Maud Wint is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Maud Wint, die te vinden is op de website www.maudwint.nl. Maud Wint is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden aan wie zij rechtmatig de persoonsgegevens, bedoeld in de privacyverklaring, heeft verstrekt. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving.

Artikel 8 – Bewaartermijn dossiers

Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante stukken (relevante correspondentie, overeenkomsten, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan opdrachtgever worden afgegeven, gedurende vijf (5) jaar door Maud Wint bewaard, waarna de stukken zonder nadere kennisgeving zullen worden vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Maud Wint ontslagen van de bewaarverplichting na vijf (5) jaren.

Artikel 9 – Rechtskeuze en forumkeuze

9.1 Op iedere rechtsverhouding tussen Maud Wint en de opdrachtgever/cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met de door Maud Wint verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het door Maud Wint verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden of anderszins de rechtsverhouding met de client betreffen, worden door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht beslecht, tenzij een andere rechter dan de Utrechtse bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

Artikel 10 – Geen Stichting Derdengelden

Maud Wint kan geen derdengelden ontvangen, omdat Maud Wint geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. (zie art. 7.4 Verordening op de advocatuur).

Artikel 11 – Aanpassing algemene voorwaarden

Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen Maud Wint en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Maud Wint is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde algemene voorwaarden.